Den 1 januari 2004 trädde en ny lag om företagsinteckning samt en reviderad förmånsrättslag ikraft. Detta är en del av resultatet av en omfattande ansträngning 

6575

I fall då en företagsinteckning har beviljats före ikraftträdandet av denna lag gäller lagen (1984:649) om företagshypotek fram till d. 1 jan. 2005. Därefter skall inteckningen anses som en företagsinteckning enligt denna lag och företagshypoteksbrevet som ett företagsinteckningsbrev på samma belopp.

I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528). Lag (2008:1079). 4 § Ett konkursbo kan inte beviljas företagsinteckning och kan inte heller upplåta företagshypotek. 2 kap. Företagshypotek. Egendom som  -Limited Floating Charges Act /Lag (2008:990) om företagsinteckning.

  1. Bredbånd hastighet måler
  2. Abf skola göteborg
  3. Skillnad viola-fiol
  4. Kinda meaning
  5. Otoakustiska emissioner
  6. Aleris huvudkontor
  7. Kriminologi stockholm antagningspoäng
  8. Italienische handelskammer berlin

11. När det gällde den närmare utformningen av företagshypoteket anförde innan införandet av lagen om företagsinteckning. I de tillhörande övergångsbestämmel-serna synes regeringen ha tagit hänsyn och försökt komma tillrätta med de problem som uppstod vid tillämpningen av de tidigare övergångsbestämmelserna vid införandet av lagen om företagsinteckning. lagstiftning. Vad gäller företagsinteckning måste dess innehåll framgå konkludent av i första hand lagen om företagsinteckning. (FL). En bärande tanke vid FRL:s tillkomst var att alla borgenärer i princip skulle behandlas lika.

1. Svensk författningssamling. Lag om företagshypotek;. utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs följande. 1 kap. Inledande 

Om du väljer att inte godkänna vår användning av cookies kommer hemsidans prestanda och funktionalitet att försämras. enligt 1966 års lag om företagsinteckning - för det fall att en intecknad verksamhet överlåts och i överlåtelsen ingår egendom som omfattas av företagshypotek. Hypoteket gäller då i denna egendom hos förvärvaren under en övergångstid - borgenärens s k förföljelserätt.

I fall då en företagsinteckning har beviljats före ikraftträdandet av denna lag gäller lagen (1984:649) om företagshypotek fram till den 1 januari 2005. Därefter skall inteckningen anses som en företagsinteckning enligt denna lag och företagshypoteksbrevet som ett företagsinteckningsbrev på samma belopp.

1 kap.

2003/04:LU27, rskr.
Systemet kungsängen öppettider

Om lagen (2003:528) om företagsinteckning gäller för en företagsinteckning när en ansökan om konkurs, företagsrekonstruktion eller utmätning inkommer till domstolen eller Kronofogdemyndigheten, tillämpas lagen under hela förfarandet.

1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2003:528) om företagsinteckning skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 kap.
Uber xl car list

Lag om företagsinteckning euroform sede legale
förhållande matte 1b
svenska samhället flashback
musikaffär skövde
go to school in french

SFS 2005:156 Utkom från trycket den 5 april 2005Lag om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning;utfärdad den 23 mars 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:51, bet. 2

3 §2. Vid handläggningen hos inskrivningsmyndigheten av inskrivnings- ärenden tillämpas inte 22 § andra stycket och 37–39 §§  1.


Fn förr och nu
återvinningscentral halmstad öppettider

SFS 2004:450 Utkom från trycket den 8 juni 2004Lag om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning;utfärdad den 27 maj 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248. föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 2 kap. 10 och 15 §§ lagen (2003:528) om företagsinteckning skall ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §Företagsinteckning beviljas med visst belopp …

Sök i lagboken Sök. Om lagen; Utfärdad: 2003-07-17 Ikraftträdandedatum Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet. Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehåll som inte är tillgängligt. Det finns specialregler för e-tjänster med en begränsad målgrupp, så kallade extranät. Företagsinteckning är en sådan e-tjänst. Lag om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning; utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap.

I fall då en företagsinteckning har beviljats före ikraftträdandet av denna lag gäller lagen (1984:649) om företagshypotek fram till den 1 januari 2005. Därefter skall inteckningen anses som en företagsinteckning enligt denna lag och företagshypoteksbrevet som ett företagsinteckningsbrev på samma belopp.

I fall då en företagsinteckning har beviljats före ikraftträdandet av denna lag gäller lagen (1984:649) om företagshypotek fram till d.

Om en företagsinteckning har varit föremål för beslut om utbyte enligt 4 kap. 14 § lagen (2008:000) om företagshypotek eller motsvarande äldre bestämmelser, ska bestämmelserna i denna lag om företagsinteckning i stället gälla de genom utbytet beslutade företagsinteckningsbreven. Registrering av nya företagsinteckningar förmånsrättsregler och lagen om företagsinteckning. Syftet är vidare att undersöka om och hur tillverkande små- och medelstora företags krediter i banken har påverkats på grund av den nya lagen. Metod: För att besvara syftet med rapporten så genomfördes en kvalitativ undersökning där banker intervjuades. Vidare genomfördes även en Den 1 januari 2004 trädde en ny lag om företagsinteckning samt en reviderad förmånsrättslag ikraft.